شرکت پرهام سير شرق به مديريت عاملي آقاي محمد حسن روحي در سال 1391 تأسيس شده است.اين شرکت داراي مجوز بند "الف"  "ب" "پ" و رجا مي باشد .فعاليتهاي اين شرکت شامل کليه خدماتي که آژانسهاي مسافرتي انجام مي دهند اعم از فروش بليتهاي داخلي ،خارجي  سيستمي و چارتري وهمچنين فروش تورهاي داخلي و خارجي و اخذ ويزا مي باشد.